Regulamin Konkursu „Konkurs na Instagramie moya x yaro x ala beauty 

Regulamin Konkursu „Konkurs na Instagramie moya x yaro x ala beauty” obowiązującego od 10 listopada 2021 r. od 15:00:00 do 16 listopada 2021 r. do 23:59:59. 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 1. Organizatorem i sponsorem konkursu on-line „Konkurs na Instagramie moya x yaro x ala beauty” (dalej: „Konkurs”) jest firma Moya Europe sp. z o. o. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Karłowicza 9a 02-501 posługująca się numerem NIP: PL7010520584,  
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. 
 6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu strony portalu Instagram – 
 1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie www.moyamatcha.com pod linkiem:  

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Konkurs trwa od dnia 10 listopada2021 r. od 15:00:00do 16 listopada 2021 r. do 23:59:59. („Czas Konkursu”).  

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:  

1.1 ukończyły 16 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu;  

1.2 mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

1.3 są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.  

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub spółki zależne, stowarzyszone lub powiązane z Organizatorem, agencje współpracujące z Organizatorem, członkowie jury Konkursu, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu lub osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.  
 2. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu. 
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;  

5.2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;  

5.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek. 

 

IV. ZADANIE KONKURSOWE 

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi posiadać dostęp do sieci Internet oraz umieścić w komentarzu pod postem konkursowym komentarz odpowiadający na pytanie wraz z krótkim uzasadnieniem: Jak dbasz o siebie w jesienne wieczory i z kim chcesz podzielić się naszymi produktami? Uczestnik poza odpowiedzią powinien też oznaczyć jedną osobę w komentarzu oraz udostępnić post o konkursie na Instagram stories. 

V. NAGRODY 

 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden podwójny zestaw od każdej z firm biorących udział w konkursie. Od Moya Europę jest to 2x zestaw składający się z matchy tradycyjnej i chasenu, oraz liściasta herbata bancha. Od strony firmy Yaro 2x sweet box i po 3 opakowania zestawów składających się z orzeszków i granoli, a od firmy ala natural beauty: dwa zestawy kosmetyków składających się z produktów rose watergentle scrub i restorative serum. 
 2. Jury Konkursu, składające się z przedstawicieli Organizatora wybierze 1 zwycięskie zgłoszenie: spośród komentarzy pod postem konkursowym na profilu https://www.instagram.com/alanaturalbeauty/https://www.instagram.com/moyamatchapl/,  https://www.instagram.com/alanaturalbeauty/ 
 3. Przy ocenie brana jest pod uwagę kreatywność i staranność oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.  

  __________________________________________________

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznanej mu nagrodzie w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu (tj. do 17 listopada 2021 r. do 23:59:00 ) za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram wraz ze szczegółami dotyczącymi sposobu odbioru nagrody.  
 2. Warunkiem koniecznym do potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody jest otrzymanie przez Organizatora, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Uczestnika wiadomości Organizatora o przyznanej nagrodzie, odpowiedzi Uczestnika. Zwycięzca niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić ́w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie. 
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie odpowie na wiadomość od Organizatora w wyznaczonym powyżej czasie traci prawo do otrzymania Nagrody. Przed wydaniem Nagrody Organizator lub wskazana przez niego osoba ma prawo zweryfikować wiek Uczestnika lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Uczestnika, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych, skanu dokumentu tożsamości Uczestnika lub w przypadku niepełnoletniego Uczestnika własnoręcznie podpisanego skanu oświadczenia opiekuna Uczestnika wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania takiego oświadczenia na adres: pr@moyamatcha.com . W wypadku niewykonania przez Uczestnika obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.  
 4. Organizator przekaże Nagrodę Zwycięzcy za pomocą przesyłki kurierskiej na podany przez Zwycięzcę adres w ciągu 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia danych osobowych do wysyłki przez Zwycięzcę. 
 5. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.  
 6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 
 7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 8.  Uczestnik może dodać wiele zgłoszeń w Konkursie lecz wygrać może tylko jedną Nagrodę.  
 9. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania, czy postępowanie Uczestnika było zgodne z niniejszym Regulaminem. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Uczestnikowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora, zaś Uczestnik zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.  
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczestnika. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.  
 11. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością ̨mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

VI. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora, tj. pr@moyamatcha.com z dopiskiem „ „Konkurs na Instagramie moya x yaro x ala beauty””.  
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.  
 3. Reklamacje rozpatrywane sąprzez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Dane uzyskane w związku z Konkursem będą zbierane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na warunki sformułowane w ramach Polityki Prywatności Organizatora.  
 2. Organizator nie odpowiada za zmiany (lub dezaktywowanie) podanego adresu e-mail lub konta na w serwisie Instagram i/lub Facebook przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie niezbędnym do wyłonienia zwycięzcy i przyznania Nagrody. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.  
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy dla adresu siedziby Organizatora sąd powszechny.  
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.  
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu internetowego Facebook. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. 
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0