Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Niniejszy Regulamin programu afiliacyjnego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, tj. Moya Europe sp. z o.o. i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora. 
 1. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest spółka jest Moya Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Karłowicza 9A, 02-501 Warszawa, PL NIP: PL7010520584 
 • 2
  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin programu afiliacyjnego określający zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora, 
 2. Organizator – spółka Moya Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karłowicza 9A, 02-501 Warszawa, PL NIP: PL7010520584 
 3. Program Afiliacyjny – program partnerski prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję i marketing Produktów oraz sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, 
 4. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę Partnerską, 
 5. Umowa Partnerska – umowa dotycząca przystąpienia Partnera do Programu Afiliacyjnego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem w formie elektronicznej w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu, 
 6. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie www.moyamatcha.com/affiliate-areza pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji odnośnie wartości zrealizowanych umów zakupu przez Klientów, przy wykorzystaniu Linku Afiliacyjnego lub Kodu Rabatowego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi. 
 7. Link afiliacyjny – indywidualny dla każdego Partnera link, generowany przez Partnera w Koncie Partnera,pozwalający na śledzenie czy Klient dokonał zakupu na stronie www.moyamatcha.com dzięki poleceniu Partnera. 
 8. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako procent od wartości zakupu zrealizowanego przez Klienta w Sklepie z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego. Prowizja naliczana jest od kwoty netto nabytego przez Klienta w Sklepie Produktu. 
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny na stronie internetowej www.moyamatcha.com za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów poprzez Internet, 
 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem, 
 11. Produkt (Produkty) –towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 12. Black hat SEO – stosowanie metod  promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek. 
 • 3
  Cel Programu Afiliacyjnego
 1. Celem Programu Afiliacyjnego jest promowanie przez Partnera Produktów znajdujących się
  w ofercie Organizatora, których zakup możliwy jest w Sklepie, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera, w zamian za co Partner uzyskiwać będzie korzyści w formie Prowizji. 
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się poprzez zamieszczanie informacji
  o Produktach, wraz z podaniem Linków Afiliacyjnych oraz strony internetowej Sklepu, na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera. 
 • 4
  Zasady przystąpienia do Programu Afiliacyjnego
 1. Przystępując do programu, Partner akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 
 2. Do Programu Afiliacyjnego przystąpić mogą: 
  1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
  2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 3. Aby móc założyć Konto Partnera, osoba chcąca zostać Partnerem powinna mieć dostęp do: 
 4. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej, 
 5. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail). 
 6. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez:
  a) dokonanie przez Organizatora z Partnerem ustaleń dotyczących wysokości Prowizji oraz Kodu Rabatowego, o których mowa w § 6 Regulaminu – na potwierdzenie czego sporządzony zostanie dokument w formie elektronicznej bądź pisemnej określający wysokość Prowizji oraz Kodu Rabatowego, który przesłany zostanie przez Organizatora do Partnera drogą mailową,
  a następnie
  b) założenie przez Partnera Konta Partnera. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie bestpan.pl, a następnie zaakceptowanie Regulaminu. 
 7. Osoba chcąca zostać Partnerem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego. 
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłany mail z potwierdzeniem przyjęcia do programu i aktywacją konta lub odmową przyjęcia do programu. Ustalenie przez Partnera z Organizatorem wysokości Prowizji i Kodu Rabatowego, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, są równoznaczne z zawarciem Umowy Partnerskiej. 
 9. Współpraca w ramach Programu Afiliacyjnego jest dobrowolna i bezpłatna. 
 10. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania spełnienia przez Partnera warunków przystąpienia do Programu Afiliacyjnego i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator uprawniony jest do odmowy zawarcia z daną osobą Umowy Partnerskiej, informując o powyższym tą osobę na podany przez nią w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Partnerskiej bez podania przyczyny. 
 11. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w treści formularza rejestracyjnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany, pod rygorem utraty prawa przez Partnera do Prowizji. Informacja 
  o zmianach powinna być wprowadzona w Koncie Partnera oraz przekazana Organizatorowi na adres e-mail: pr@moyamatcha.com. 
 12. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Afiliacyjnym, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: pr@moyamatcha.com Przesłanie powyższego oświadczenia w sposób wskazany powyżej równoznaczny jest w rozwiązaniem Umowy Partnerskiej. 
 13. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej, o czym Partner zostanie poinformowany na wskazany przez niego w danych Konta Partnera adres e-mail. 
 • 5
  Uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym
 1. Wykonując Umowę Partnerską, Partner działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz, 
  w szczególności Partner nie jest uprawniony, na podstawie zawartej Umowy Partnerskiej, do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora. 
 • 6
  Zadania i obowiązki Partnera
 1. Zadaniem Partnera jest promowanie Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych na stronie internetowej Sklepu, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera. 
 2. Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez zamieszczanie na kanałach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera: 
  1. Informacji o Produktach oraz możliwości ich zakupu w Sklepie (wskazanie adresu strony internetowej Sklepu), w oparciu o informacje i materiały znajdujące się na stronie moyamatcha.com 
  2. Linków afiliacyjnych 
 3. Wykonując Umowę Partnerską oraz korzystając z udostępnionych mu przez Organizatora treści i materiałów o ProduktachPartner zobowiązuje się: 
  1. Powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
  2. Powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej, 
  3. Formułować wszelkie informacje dotyczące Produktów Organizatora i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera, 
  4. Powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać renomę Organizatora oraz jego partnerów biznesowych. 
 4. Partner pod żadnym warunkiem nie może:
  a. zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
  b. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
  c. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
  d. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
  e. organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
  f. wyłączać możliwość śledzenia generowanych Linków Afiliacyjnych atrybutem „no-follow”;
  g. używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
  h. stosować brand-bidding;
  i. naruszać Politykę Prywatności Moya Europe Sp. z o.o.
  j. stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera. 
 • 7
  Zasady naliczania Prowizji
 1. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem Kodu Rabatowego, Partnerowi przysługiwać będzie Prowizja w wysokości do 20% wartości Produktów nabytych przez Klienta, przy czym wysokość Prowizji ustalana będzie przez Organizatora z Partnerem przed przystąpieniem przez Partnera do Programu Afiliacyjnego – zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a Regulaminu. Prowizja naliczana jest od kwoty netto nabytego przez Klienta Produktu. 
 2. Warunkiem przyznania Prowizji Partnerowi jest dokonanie przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem Linku Afiliacyjnego Partnera oraz dokonanie zapłaty całości ceny sprzedaży przez Klienta. Z uwagi na możliwość złożenia przez Klientów będących konsumentami oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Klienta, Prowizja zostanie naliczona po upływie powyższego terminu i pod warunkiem braku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 3. Wysokość należnej Partnerowi Prowizji możliwa jest do zweryfikowania przez Partnera za pośrednictwem Konta Partnera. 
 4. Realizacja wypłaty kwoty Prowizji następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera i doręczonej Organizatorowi na adres e-mail: pr@moyamatcha.com faktury VAT. Kwota Prowizji, do której uprawniony jest Partner jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 
 5. Faktura VAT powinna opiewać na kwotę Prowizji zgodnie z danymi dostępnymi na Koncie Partnera. 
 6. Wypłaty dokonywane będą przez Organizatora na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT, który powinien być zgodny z rachunkiem bankowym Partnera wskazanym w Koncie Partnera lub na powiązane z adresem email Partnera konto PayPal. Wypłata Prowizji następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji, bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości. 
 8. Roszczenie Partnera o wypłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Afiliacyjnym. 
 • 8
  Reklamacje
 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Afiliacyjnego powinny być kierowane na adres e-mail: pr@moyamatcha.com. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Partnera drogą mailową. 
 • 9
  Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wykonania Umowy Partnerskiej oraz 
  w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy Organizatora).
 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 
  i realizacji umowy oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej moyamatcha.com. 
 • 10
  Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
  w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 2. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym 
  o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić
  w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Afiliacyjnego 
  w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26maja2021 r. 
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0